Integritetspolicy

Detta dokument är Zigned ABs långsiktiga sekretesspolicy.

För dig som använder tjänsterna på en av våra hemsidor så har vi här samlat hur vi har för avsikt att hantera och respektera dina personuppgifter.

Senast uppdaterad: 2020-03-23
Version: 1.1

Kom ihåg att det är väldigt vanligt att företag samlar in data, vare sig det är online eller offline

För att sträva mot en transparens mellan privatpersoner och organisationer om datainsamling har vi här redogjort för vilka data vi samlar in och varför vi samlar in dem.

Om du har några frågor om någonting på denna sida, vänligen maila privacy@zigned.se.

1. Information vi samlar in

Det är Zigned AB:s policy att respektera din integritet gällande all information vi kan samla in från dig på våra webbplatser. Informationen vi samlar in som en del av att erbjuda dessa tjänster beskrivs nedan.

Loggdata

När du besöker vår webbplats kan våra servrar automatiskt logga standard data som tillhandahålls av din webbläsare. Det kan innehålla din dators IP-adress (Internet Protocol), din webbläsartyp och -version, sidorna du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden på varje sida och andra detaljer.

Enhetsdata

Vi kan också samla in data om enheten du använder för att komma åt vår webbplats. Dessa uppgifter kan inkludera enhetstyp, operativsystem, unika enhetsidentifierare, enhetsinställningar och geo-platsdata. Vad vi samlar in kan bero på de enskilda inställningarna för din enhet och programvara. Vi rekommenderar att du kontrollerar enhetstillverkarens eller programvaruleverantörens policy för att lära dig vilken information de gör tillgängliga för oss.

Personlig information

På zigned.se kan vi be om personlig information; till exempel:

 • Ditt för- och efternamn
 • Personnummer
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Betalningsinformation
 • Adress

Affärsdata

Affärsdata avser data som samlas under den normala driften av våra tjänster. Detta kan inkludera transaktionsregister, lagrade filer, användardata, analysdata och andra mätvärden, liksom annan typ av information, skapad eller genererad, när användare interagerar med våra tjänster.

2. Rättsliga grunder för behandling

Vi behandlar din personliga information lagligt, rättvist och så öppet som vi kan. Vi samlar in och behandlar information om dig endast där vi har rättsliga grunder för att göra det.

Dessa rättsliga grunder beror på de tjänster du använder och hur du använder dem, vilket innebär att vi bara samlar in och använder din information där:

 • det är nödvändigt för utförandet av de funktioner du nyttjar när du använder någon av tjänsterna vi tillhandahåller;
 • det uppfyller ett legitimt intresse (som inte åsidosätts av dina intressen för dataskydd), som att hålla dig uppdaterad om våra produktreleaser och informera dig om eventuell driftstopp vi upplever;
 • du ger oss samtycke till att göra det för ett specifikt syfte, till exempel kanske du samtycker till att vi skickar vårt nyhetsbrev; eller
 • vi måste behandla dina uppgifter för att uppfylla en juridisk skyldighet.

Om du samtycker till vår användning av information om dig för ett specifikt syfte har du rätt att när som helst ändra dig genom kontakta oss via e-post till privacy@zigned.se.

Vi behåller inte personlig information längre än vad som är nödvändigt. Medan vi behåller denna information kommer vi att skydda den på ett kommersiellt godtagbart sätt för att förhindra förlust och stöld, obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering. Med det sagt, vill vi belysa att ingen metod för elektronisk överföring eller lagring är 100% säker och inte kan garantera absolut datasäkerhet. Vid behov kan vi behålla din personliga information för att vi uppfyller en rättslig skyldighet eller för att skydda dina vitala intressen eller en annan fysisk persons vitala intressen.

3. Insamling och användning av information

Vi kan samla in, hålla, använda och avslöja information för följande ändamål. Personlig information kommer inte att behandlas vidare på ett sätt som inte är förenligt med dessa syften:

för att förse dig med våra tjänsters kärnfunktioner;

 • att behandla eventuella transaktions- eller pågående betalningar;
 • för att göra det möjligt för dig att komma åt och använda vår webbplats, associerade applikationer och tillhörande plattformar för sociala medier (medan du förblir kund);
 • att kontakta och kommunicera med dig; och
 • för internt registerföring och administrativa ändamål.

Lagring av personlig information

Vi strävar efter att lagra all personlig information på servrar belägna i någon av EU:s medlemsstater eller länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om så inte är möjligt ska tjänsteleverantören minst uppfylla EU:s dataskyddsförordning GDPR.

4. Utlämnande av personlig information till tredje part

Vi använder oss av ett antal tjänster från tredje part för att driva delar av vår produkt.

Du kan läsa mer om vilka tjänster vi använder och deras syfte i vår Cookie-policy

5. Dina rättigheter och kontroll av din personliga information

Val och samtycke

När du samtycker till att låta oss samla in, hålla, använda och avslöja din personliga information görs det i enlighet med denna integritetspolicy. Om du är under 18 år måste du ha och garantera i den utsträckning som lagen tillåter oss att du har din förälder eller vårdnadshavares tillstånd att komma åt och använda webbplatsen och de (dina föräldrar eller vårdnadshavare) har samtyckt till du ger oss din personliga information.

Begränsa

Du kan välja att begränsa insamlingen eller användningen av din personliga information. Om du ber oss begränsa insamling eller begränsa hur vi behandlar din personliga information, kommer vi att meddela dig hur begränsningen påverkar din användning av våra webbplatser och/eller produkter och/eller tjänster.

Tillgång och dataportabilitet

Du kan begära ut information om den personliga information som vi har om dig via e-post (privacy@zigned.se). När det är möjligt kommer vi att tillhandahålla denna information i JSON-format eller i annat maskinläsbart format. Du kan begära att vi tar bort den personliga information som vi har om dig när som helst genom att skicka ett e-post till privacy@zigned.se. Du kan också begära att vi överför denna personliga information till en annan tredje part via e-post till privacy@zigned.se.

Korrektion

Om du tror att informationen vi har om dig är felaktig, inaktuell, ofullständig, irrelevant eller vilseledande, vänligen kontakta oss via e-post till privacy@zigned.se. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att korrigera all information som visar sig vara felaktig, ofullständig, vilseledande eller föråldrad.

Meddelande om data överträdelser

Vid överträdelse av personuppgifter, dvs. omständigheter där (i) personuppgifterna identifierar de registrerade som är bosatta i EU:s medlemsstater och länder i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), oavsett var det uppgifter är föremål för behandling globalt eller (ii) personuppgifterna är föremål för behandling i EU och/eller EES, oavsett land där den registrerade har hemvist, kommer dataskyddsombudet att skicka meddelanden till tillsynsmyndigheten som kommer att inkludera det följande:

 • en beskrivning av brottets art.
 • kategorier av personuppgifter som påverkas.
 • ungefärligt antal berörda personer.
 • kontaktinformation för svarsteamet.
 • konsekvenserna av överträdelsen av personuppgifter.
 • åtgärder som vidtagits för att hantera överträdelsen av personuppgifter.
 • all information som rör data överträdelsen.

Klagomål

Om du tror att vi har åsidosatt en relevant dataskyddslagstiftning och vill lämna ett klagomål, vänligen kontakta oss via e-post (privacy@zigned.se) och ge oss fullständig information om det påstådda brottet. Vi kommer omedelbart att undersöka ditt klagomål och svara dig, skriftligen, och redogöra för resultatet av vår utredning och stegen vi kommer att vidta för att hantera ditt klagomål. Du har också rätt att kontakta ett tillsynsorgan eller dataskyddsmyndighet i samband med ditt klagomål.

Gå ur

För att avsluta prenumerationen på våra e-postutskick eller välja bort kommunikation (inklusive marknadskommunikation) kan du ändra dina inställningar via länken som skickas i sidfoten på alla nyhetsbrev vi skickar till dig.

6. Cookies

Vi använder cookies för att prata med dig på vår webbplats. En cookie är en liten bit data som vår webbplats lagrar på din dator och som vi pratar med varje gång du besöker webbplatsen, så att vi kan förstå hur du använder den.

Vi tillhandahåller granulära kontroller som ger dig val över vilka cookies som är aktiva när du använder vår webbplats för första gången.

För mer information om hur vi använder cookies, se vår Cookie-policy.

7. Ändringar av denna policy

Enligt vår bedömning kan vi ändra vår integritetspolicy för att återspegla nuvarande acceptabla metoder. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att informera användare om förändringar via vår webbplats. Din fortsatta användning av denna webbplats efter eventuella ändringar av denna policy kommer att betraktas som acceptans av vår praxis kring sekretess och personlig information.

Om vi ​​gör en väsentlig förändring av denna integritetspolicy, till exempel att ändra en laglig grund för vilken vi behandlar din personliga information, kommer vi att be dig om att samtycka till den ändrade integritetspolicyn.

Zigned AB

privacy@zigned.se

Dataskyddsansvarig:

dpo@zigned.se

Om du har några frågor om hur vi tar hand om personuppgifter, eller har några frågor angående vår integritetspolicy, vänligen kontakta oss nedan:

Kontakta oss